Адвентистська церква як інститут громадянського суспільства: до питання формування релігійної толерантності

Адвентистська церква як інститут громадянського суспільства: до питання формування релігійної толерантності

У статті розглянуто роль Церкви адвентистів сьомого дня (АСД) у формуванні релігійної толерантності в суспільстві. Зазначено, що її діяльність спирається на етичні принципи любові й терпимості, а це сприяє подоланню ворожнечі на релігійному підґрунті. Окреслено напрями діяльності конфесії по зміцненню релігійної толерантності та формуванню громадянської свідомості, що є надзвичайно важливим завданням для розвитку громадянського суспільства.

З набуттям Україною статусу незалежної держави було законодавчо закріплено право свободи совісті та віросповідання українських громадян. Цей факт гарантував право релігійного вибору, якого не було за радянських часів, утверджуючи тим самим засади демократизму в суспільстві.

Церква отримала змогу вийти з “офіційного підпілля”, в якому перебувала в Радянському Союзі як один з інститутів громадянського суспільства, що відіграє певну роль у житті численного прошарку населення — віруючих. 

Україна здавна була й залишається поліконфесійною державою, для якої характерне помірковане співіснування різних релігій та конфесій. Однак так склалося історично, що провідною релігією на теренах нашої держави є християнство, однією з численних деномінацій якого виступає протестантизм, зокрема адвентизм сьомого дня.

За роки незалежності зростає кількісна чисельність протестантських громад, інтенсивно проходить інституціоналізація різних конфесій через розвиток структурних підрозділів, таких як недільні (суботні) школи, благодійні організації, видавництва, навчальні заклади тощо.

Пришвидшення темпів цих процесів та зміна геополітичних умов їх перебігу ставлять завдання всебічного вивчення й аналізу, що дасть можливість використовувати результати для прогнозування суспільних процесів та перспектив їх розвитку.

Нова геополітична ситуація, в якій опинилася Україна, процес глобалізації світової спільноти диктують необхідність інтегративних процесів ув українському суспільстві в напрямку його демократизації та гуманізації, де не останню роль відіграє толерантність. Тому так необхідно визначити участь у таких процесах інститутів громадянського суспільства, в тому числі й Церкви АСД, роль якої в розвитку молодої Української держави як повноправного члена світового співтовариства на сьогодні є недостатньо вивченою.

Метою нашої статті є розкрити важливість діяльності Церкви АСД в Україні у розбудові молодої держави на засадах толерантності, демократії й загальнолюдських цінностей і довести інтегруючу роль Церкви АСД як інституту громадянського суспільства.

Церква АСД виникла в результаті Реформації як спроби повернення до “чистоти вчення” першоапостольської церкви. Зараз це всесвітня організація, яка проповідує єдність людей усіх національностей, рас, соціального становища.

Своєрідність віровчення, а саме дотримання суботи як святкового дня на противагу християнській неділі інших конфесій і напрямів християнства, зумовила особливе ставлення прихильників учення до принципу свободи совісті й віросповідання. Він насамперед розуміється як право збиратися й поклонятися Богу, згідно з віровченням АСД, в установлений у Біблії день — суботу, а також поширювати свої погляди засобами публічної проповіді, через літературу та засоби масової інформації. На сьогодні в Україні Церква має одну радіостанцію — “Голос надії”, а також реалізовує програму духовної освіти через систему суботніх шкіл, що функціонують при кожній церкві, Міжнародний інститут християнського служіння, який, крім загальної духовної освіти, проводить підготовку керівників, що спеціалізуються на навчанні дітей, молоді та дорослих, а також Духовна академія, яка готує служителів культу — бакалавр та магістр богослов’я [1:197-198].

У сучасному світі за умови перебігу глобалізаційних процесів постає проблема релігійної нетерпимості як дезінтегруючи сила, яка сприяє відчуженості людей, їх спільнот, цивілізацій [2:18].

За умов різноманіття релігійних конфесій в Україні та прикладів релігійної нетерпимості на ґрунті історичного ідейного та більшою мірою ідеологічного протиборства Української Православної Церкви Київського та Московського патріархату, Церква АСД проводить свою діяльність та будує відносини з представниками інших конфесій на засадах толерантності та відкритості до діалогу, спрямованого на подолання ворожнечі на релігійному підґрунті [1:260]. Місіонерська діяльність, яка є основним завданням Церкви, повинна спиратися на етичні принципи любові й терпимості. 

Важливим кроком у формуванні релігійної та міжконфесійної толерантності було прийняття в 1926 році Виконавчим комітетом Всесвітньої церкви АСД документу “Про взаємовідносини з іншими церквами та релігійними організаціями”, який виступає частиною Статуту Генеральної Конференції Церкви АСД. У ньому вказано принципи, якими керується Адвентистська церква у взаємовідносинах з іншими Церквами та релігійними організаціями:

1. Глибока повага до християн інших конфесій, які займаються євангелізацією.

2. Діалог із представниками інших конфесій у процесі місіонерської діяльності на засадах ввічливості, відкритості й справедливості.

3. Визнання істинної релігійності людини як такої, що ґрунтується на вірі, свободі совісті та особистому переконанні. Визнання права кожного змінити своє церковне членство відповідно до зміни переконань, якщо віра і діяльність Церкви АСД більше не відповідає його переконанням. Сподівання на те, що й інші конфесії підтримають таку позицію.

4. Відмова від примусової зміни переконань на користь доктрини Церкви АСД, заклик до внутрішнього самодослідження питань віри та переконань кожної окремої особистості.

5. Відмова від обмеженості географічної території у справі місіонерської проповіді Євангелія з огляду на важливість останньої [1:262-263].

У документі також зазначено бажання й готовність Церкви АСД брати участь у міжконфесійних та міжцерковних з’їздах і радах для співробітництва у тих сферах, які представляють спільні інтереси й вимагають компромісів щодо доктринальних питань, зокрема таких, як боротьба за мир, вирішення екологічних проблем тощо [1:263].

У той же час, представники АСД застерігають від “небезпеки неправдивих вчень”, маючи на увазі доктринальний аспект розуміння основного джерела християнства — Біблії [1:263]. Визнаючи всіх людей, відповідно до християнської доктрини, створеними “на образ і подобу Божу”, Церква АСД вважає, що християни відіграють у світовому співтоваристві роль миротворців, їх завдання — виховувати в людях толерантність до представників різних релігій і типів світогляду. Узгоджуючи таку громадянську позицію із основною діяльністю конфесії (місіонерством), Церква АСД спирається на основний принцип християнської етики: любові до Бога і ближнього, що спонукає їх ділитися істиною (у специфічно доктринальному розумінні Церкви АСД) з іншими, при цьому не ображаючи релігійних почуттів цих людей [1:264].

Велику увагу представники АСД приділяють питанням свободи совісті й віросповідання, особливо відстоюючи право людини “уважно розглядати ситуацію, коли її совість не дозволяє виконати певні обов’язки” [1:198]. Наприклад, коли це стосується порушення права віруючих адвентистів збиратися для богослужінь у сьомий день тижня (суботу), відповідно до четвертої заповіді [1:197].

Адвентисти визнають, що формування толерантності, подолання етнічної та релігійної фобій в Україні є першочерговою справою, якій можуть посприяти духовні учбові заклади. Їх роль, відповідно до поглядів Церкви АСД, полягає у формуванні та впровадженні в соціальну практику норм толерантної поведінки, що допоможе встановити в суспільстві тип стосунків, які ґрунтуються на партнерстві та взаємоповазі сторін-носіїв інших переконань. Це визнається найефективнішою профілактикою екстремізму [1:201].

Практична діяльність адвентистів, спрямована на формування толерантності в суспільстві, охоплює участь у різноманітних заходах: конференціях, конгресах, симпозіумах, круглих столах, також видання літератури, в якій звучать заклики до міжконфесійного співробітництва, миру та злагоди [1:201-202].

Позиція Церкви АСД щодо виконання громадянських обов’язків та лояльності до влади обмежується десятьма заповідями: обов’язок перед країною та владою не вищий за обов’язок перед Богом. Це стосується, зокрема, військового обов’язку. Церква АСД рекомендує військовозобов’язаним юнакам служити в тих частинах, які не беруть участі в актах насилля і кровопролиття, не застосовувати зброю. Але все одно, слідувати чи не слідувати цій рекомендації Церква АСД залишає вибір за кожним особисто. На практиці ж віруючі адвентисти в основному прагнуть проходити так звану “альтернативну службу”, наприклад при військових госпіталях [1:207].

Окремо варто наголосити на правових аспектах доктрини АСД. Право, відповідно до неї, поділяється на світське право та християнську етику. У першому, згідно з поглядами адвентистів, міститься лише невелика частина закону, даного Богом [1:210]. Пропагуючи покору світській владі, Церква АСД підкреслює, що людина повинна виконувати свої права та обов’язки як перед Богом, так і перед державою, сім’єю, суспільством. Однак обмежує її біблійським принципом віддавати “кесарю — кесареве, а Боже Богу” (Мк. 12:17) [3], віддаючи перевагу в першу чергу обов’язку перед Богом. Таким чином, якщо офіційні закони суперечать біблійним настановам, яких дотримується Церква АСД, теоретики адвентизму пропонують правовий шлях протесту: спираючись на дійсне законодавство, відстоювати гарантоване Конституцією України право свободи совісті та віросповідання. У випадку невдачі таких спроб Церква закликає кожного віруючого на основі внутрішніх переконань, совісті та щирості віри, виконувати обов’язок віруючого перед Богом. Правову відповідальність як результат можливого розходження дій віруючого з чинними законами, АСД пропонує розглядати як “страждання заради Господа” [1:212].

Обмеження щодо покори чи непокори законодавству не поширюється на злочини чи правопорушення: адвентизм повністю надає прерогативу державній владі встановлювати правові норми та здійснювати антикримінальну політику. Церква АСД не дотримується позиції невтручання і в таку сферу, що узгоджується із завданням конфесії: євангельська діяльність, спрямована насамперед на профілактику гріха та проповідь близького Другого пришестя. Завдання Церкви в цій сфері — духовне перетворення особистості людини, що має в результаті привести до морального відродження не лише окремо взятої людини, але й суспільства в цілому. Окремим напрямом такої діяльності виступає робота з люмпенізованими верствами суспільства (в місцях позбавлення волі, з особами без певного місця проживання, наркоманами тощо), метою якої є духовна, психологічна та соціальна реабілітація людини, так само як і спроба навернення до Бога як критерію вищих, абсолютних моральних чеснот. Особлива роль у цьому процесі належить на пострадянській території, зокрема в Україні та Росії, благодійній громадській організації “Служіння сім’ї” та Асоціації служіння засудженим [1:214-216].

Провідну роль у справі духовного відродження суспільства Церква АСД відводить саме місіонерсько-пропагандистській діяльності й використовує всі можливості для її здійснення не лише на рівні громад віруючих та груп, із яким вони працюють, а й усього суспільства: через друковану продукцію та засоби масової інформації, вбачаючи в них засіб правового та духовного виховання, “практичного укріплення законності”, підвищення загального культурного рівня населення [1:216].

Формуванню толерантності й утвердженню принципу свободи совісті в суспільстві сприяє, на нашу думку, адвентистський підхід до питання праці, яке є не менш болючим у країнах з економікою, що розвивається, особливо за умов високого безробіття, застарілих технологій, гонки за матеріальним благополуччям. Церква АСД пропонує людині підходити до праці як “співробітник” Бога, що передбачає наступне:

 • не перешкоджати реалізовувати свій потенціал в роботі іншим людям;
 • не випускати екологічно шкідливої, а також небезпечної для людини продукції;
 • екологічну безпеку праці;
 • утвердження рівноправності між людьми (працівниками та роботодавцями), що ймовірно виходить із позиції рівності всіх людей перед Богом;
 • дотримання четвертої заповіді — дотримання суботи;
 • трудитися для задоволення своїх потреб, а також турбуватися про задоволення потреб інших людей, особливо похилого віку, дітей, сиріт [1:253].

Тим самим звучить заклик до реабілітації праці як засобу утвердження людської гідності, а не деградації, праця проголошується фактором формування цілісності людської особистості та шляхом до суспільного благополуччя [1:253].

Суспільство епохи глобалізації — громадянське, і лише це гарантує йому рівноправне входження до світової спільноти. Загальновизнаними на сьогодні є принципи міжнародного права, викладені в Загальній декларації прав людини та інших міжнародних документах, прийнятих на рівні ООН. Формування громадянського суспільства неможливе без міцного фундаменту толерантності на різних рівнях (релігійної, політичної, культурної тощо). Діалогічність (навіть полілогічність) інститутів громадянського суспільства мусить бути спрямована на подолання “підводних рифів” глобалізації, особливо таких як загроза глобальної екологічної кризи, міжнародна злочинність та тероризм (у тому числі й на релігійному ґрунті), зростаюча матеріалізація інтересів людини, глобальна влада світового капіталу, який контролює світову економіку, маніпуляція людьми за допомогою засобів масової інформації, спроби створення релігійно-державних союзів тощо [1:273-274].

Крім уже згаданих засад формування толерантності, необхідної для розбудови громадянського суспільства, Церква АСД постулює власне есхатологічне вирішення екологічних проблем і спосіб людського буття в таких умовах, який повинен спиратися на наступні принципи:

 • віра в креаціоністську теорію походження людини, яка допоможе подолати в свідомості “тваринне” (гріховне) начало;
 • боротьба з чуттєвими спокусами сучасності, які пропагуються засобами масової інформації;
 • віра у зв’язок кожної людини з Ісусом Христом (спосіб подолання екзистенційної самотності та закинутості людини у світ);
 • активна життєва позиція людини в боротьбі за гуманне ставлення до природи в цілому та її компонентів зокрема;
 • виховання почуття відповідальності перед власною сім’єю та суспільством;
 • звернення до Бога з проханням дарувати мудрість українським можновладцям у питаннях внутрішньої, та особливо зовнішньої політики, участі України в міжнародних заходах стосовно вирішення глобальних екологічних проблем сучасності;
 • утримання від участі в антиглобалізаційних процесах та інших екстремістських акціях [1:274-275].

З цих положень видно, що вони розраховані, безперечно, в основному на релігійне населення і передбачають дотримання певних доктринальних особливостей віровчення Церкви АСД. Однак це не применшує того факту, що принципи, проголошені адвентизмом, спираються на християнську етику й мораль, а вона в свою чергу значною мірою виступає основою світогляду всієї європейської цивілізації, яка в своїй основі формувалася на засадах християнства, та християнізованої частини світу загалом. 

Отже, відкидаючи доктринальні особливості адвентизму сьомого дня як окремої конфесії, можна стверджувати її позитивний вплив як соціального інституту на формування толерантності в українському суспільстві, в перспективі — громадянському.

Список літератури

 1. Жукалюк Н., Любащенко В. История Церкви христиан Адвентистов седьмого дня в Украине. — К.: “Джерело життя”, 2003. — 320 с.
 2. Горбань О., Заводова Н. Релігійна нетерпимість у контексті глобалістських викликів ХХІ століття та історичного досвіду боротьби з нею французького просвітництва ХVІІІ століття // Історія релігій в Україні: Матеріали ХІV міжнародної конференції (Львів, 11 травня 2004 року). — Львів: Логос, 2004. — С. 18-21.
 3. Біблія. — World wide printing, 2002. — 1536 c.

І. К. Завальнюк
Джерело: eprints.zu.edu.ua

image_pdfimage_print

Святе Писання
Святе Писання, що складається зі Старого та Нового Завітів, є Словом Божим письмово переданим по Божественному натхненню через святих людей Божих, які виголошували й писали його по спонуканню Святого Духа. За допомогою цього Слова Бог передав людству необхідні для спасіння знання. Біблія має безперечний авторитет і представляє непогрішиме відкриття Його волі. Вона є мірилом характеру і критерієм досвіду, вичерпним викладом доктрин і достовірним повідомленням про дії Бога в історії нашого світу.
Пс. 118:105; Прип. 30:5, 6; Іс. 8:20; Ів. 17:17; 1 Фес. 2:13; 2 Тим. 3:16, 17; Євр. 4:12;
2 Пет. 1:20, 21
Трійця
Бог єдиний. Отець, Син і Святий Дух – єдність трьох довічних Особистостей. Бог безсмертний, всемогутній, всезнаючий, всюдисущий та понад усе. Він безмежний і вище людського розуміння, однак Його можна пізнати за допомого Його відкриття про Самого Себе. Бог, Який є любов, навіки гідний поклоніння, честі і служіння всього творіння.
Бут. 1:26; Повт. 6:4; Іс. 6:8; Мф. 28:19; Ів. 3:16; 2 Кор. 1:21, 22; 13:14; Єф. 4:4-6;
1 Пет. 1:2
Бог Отець
Бог Вічний Отець є Творець, Першопричина, Вседержитель і Незалежний Правитель всього творіння.

Він справедливий і святий, милостивий і добрий, повільний на гнів і сповнений постійної любові та вірності.

Якості та сили, що проявилися в Сині та Святому Дусі також є якостями та силами Отця.
Бут. 1:1; Повт. 4:35; Пс. 109:1, 4; Ів. 3:16; 14:9; 1 Кор. 15:28; 1 Тим. 1:17; 1 Ів. 4:8; Об'яв. 4:11
Бог Син
Бог Вічний Син з’явився втіленим в Ісусі Христі. Через Нього все було створено, дякуючи Йому був відкритий характер Бога, завдяки Йому здійснилося спасіння людства і через Нього відбувається суд над нашим світом. Будучи навіки істинним Богом, Він став також справжньою людиною, Ісусом Христом. Він був зачатий Святим Духом і народжений дівою Марією. Він жив і переносив спокуси як людина, проте явив Собою досконалий приклад праведності і любові Божої. Вчинені Ним чудеса були проявом сили Божої і свідченням того, що Він був дійсно Богом – обіцяним Месією. Він добровільно постраждав і помер на хресті за наші гріхи, зайнявши наше місце. Воскрешений з мертвих, Він вознісся на небо, щоб заради нас здійснювати служіння в небесному святилищі. Він знову прийде в цей світ у славі для остаточного визволення Свого народу і для того, щоб відновити все знову.
Іс. 53:4-6; Дан. 9:25-27; Лк. 1:35; Ів. 1:1-3, 14; 5:22; 10:30; 14:1-3, 9, 13; Рим. 6:23;
1 Кор. 15:3, 4; 2 Кор. 3:18; 5:17-19; Флп. 2:5-11; Кол. 1:15-19; Євр. 2:9-18; 8:1, 2
Бог Дух Святий
Бог Вічний Дух Святий діяв разом з Отцем і Сином при створенні, втіленні та спокуті. Він – така ж Особистість, як Отець і Син. Він надихав письменників Біблії. Він наповнив силою життя Христа. Він привертає і переконує людей; і тих, хто відгукується, Він оновлює і відтворює в них образ Божий. Посланий Отцем і Сином, щоб завжди бути з Його дітьми, Він наділяє Церкву духовними дарами, дає їй силу в її свідоцтві про Христа і в згоді зі Святим Писанням наставляє її на всяку істину.
Бут. 1:1, 2; 2 Цар. 23:2; Пс. 50:12; Іс. 61:1; Лк. 1:35; 4:18; Ів. 14:16-18, 26; 15:26;
16:7-13; Дії 1:8; 5:3; 10:38; Рим. 5:5; 1 Кор. 12:7-11; 2 Кор. 3:18; 2 Пет. 1:21
Створення світу
Бог в Писанні достовірно представив хронологію Своєї творчої діяльності. Протягом недавніх шести днів творіння Господь створив «небо і землю, море і все, що в них», а сьомого дня «спочив». Таким чином, Господь встановив Суботу як вічний пам’ятник Його праці, здійсненої і завершеної протягом шести буквальних днів, які разом з Суботою утворили той тиждень, що нам відомий сьогодні. Перші чоловік і жінка були створені за образом Божим, як вінець творіння, отримавши право володіння світом і обов’язок піклуватися про нього. Світ, при завершенні свого створення, як сказано в Біблії, був «вельми добрий», і його досконалість проголошувала славу Божу.
Бут. 1-2, 5, 11; Вих. 20:8-11; Пс. 18:2-7; 32:6, 9; 103; Іс. 45:12; Дії. 17:24; Кол. 1:16; Євр. 1:2; 11:3; Об'яв. 10:6; 14:7
Природа людини
Чоловік і жінка були створені за образом і подобою Божою як істоти, наділені індивідуальністю, силою і свободою мислити і діяти. Людина, за задумом Божим, – це нерозривна єдність тіла, душі і духу. Але хоча люди і були створені як вільні істоти, їх життя залежало від Бога. Однак, не послухавши Бога, наші прабатьки таким чином відмовилися визнати свою залежність від Нього і втратили своє високе положення. Образ Божий в них спотворився, і вони стали схильні до смерті. Їхні нащадки успадковують гріховну природу з усіма витікаючими з цього наслідками. Вони народжуються зі слабкостями і схильностями до зла. Але Бог у Христі примирив із Собою світ і Духом Своїм відновлює в смертних, що каються образ Творця. Створені для слави Божої, ми покликані любити Його, один одного і світ, що оточує нас.
Бут. 1:26-28; 2:7, 15; 3; Пс. 8:5-9; 50:6, 11; 57:4; Єрем. 17:9; Дії. 17:24-28; Рим. 5:12-17; 2 Кор. 5:19, 20; Єф. 2:3; 1 Фес. 5:23; 1 Ів. 3:4; 4:7, 8, 11, 20
Велика боротьба
Все людство залучено в велику боротьбу між Христом і сатаною. Вона розпочалась на небі в зв’язку з тим, що був поставлений під сумнів характер Бога, Його закон і справедливість Божого правління у всесвіті. Один зі створених ангелів, наділений свободою вибору, в своєму самозвеличенні став сатаною, противником Бога. Це призвело до повстання частини ангелів. Сатана викликав дух спротиву Богові в нашому світі, коли втягнув Адама і Єву в гріх. В результаті цього гріха, скоєного людьми, образ Божий став спотвореним в людстві. З цієї ж причини створений світ втратив свій порядок і був спустошений під час всесвітнього потопу, про що свідчить представлена ​​в Бут. 1-11 хронологія. На очах у всього творіння цей світ перетворився на арену світової боротьби, в результаті якої люблячий Бог буде затверджений в Своїх правах. Христос посилає Святого Духа і вірних ангелів, щоб вони допомагали народу Божому в цій великій боротьбі, направляли, захищали і зміцнювали його на шляху, що веде до спасіння.
Бут. 3; 6-8; Йов 1:6-12; Іс. 14:12-14; Єзек. 28:12-18; Рим. 1:19-32; 3:4; 5:12-21; 8:19-22; 1 Кор. 4:9; Євр. 1:14; 1 Петр. 5:8; 2 Петр. 3:6; Об'яв. 12:4-9
Життя, смерть і воскресіння Христа
Життя Христа проходило в досконалому послузі волі Божій. Його страждання, смерть і воскресіння – це єдино можливий шлях спокути скоєних людьми гріхів. Кожен, що приймає вірою це примирення з Богом, має вічне життя. Все творіння може краще осягнути нескінченну і святу любов Творця. Це досконале примирення виправдовує справедливість Божого Закону і милосердя характеру Творця. Так відбувається засудження наших гріхів і забезпечується наше прощення. Смерть Христа є замісною, спокутною, примиряючою і перетворюючою. Воскресіння Христа у плоті є знаком перемоги Бога над силами зла, і для приймаючих це примирення, служить свідченням їхньої перемоги над гріхом і смертю. Воскресіння проголошує панування Ісуса Христа, перед Яким схилиться кожне коліно на небі і на землі.
Бут. 3:15; Пс. 22:1; Іс. 53; Ів. 3:16; 14:30; Рим. 1:4; 3:25; 4:25; 8:3, 4; 1 Кор. 15:3, 4,
20-22; 2 Кор. 5:14, 15, 19-21; Флп. 2:6-11; Кол. 2:15; 1 Петр. 2:21, 22; 1 Ів. 2:2; 4:10
Спасіння у Христі
За нескінченної любові і милості Бог учинив так, що Христос, який не знав гріха, став гріхом заради нас, щоб в Ньому ми стали праведними перед Богом. Під впливом Святого Духа ми усвідомлюємо нашу потребу в Спасителі, визнаємо нашу гріховність, каємося в наших злочинах і вірою приймаємо Ісуса як Спасителя і Господа, як Того, Хто зайняв наше місце на хресті і залишив нам приклад. Ця спасаюча віра приходить до нас від Божественної сили Його Слова і є даром Божої благодаті. Завдяки Христу Бог виправдовує і приймає нас як Своїх синів та дочок і позбавляє від панування гріха. Дія Духа Святого створює в нас відродження і освячення. Дух оновлює наш розум, записує в наших серцях Божий закон любові і дає нам силу жити святим життям. Перебуваючи в Ньому, ми стаємо причасниками Божественної природи і отримуємо впевненість у спасінні як тепер, так і на суді.
Бут. 3:15; Іс. 45:22; 53; Єрем. 31:31-34; Єзек. 33:11; 36:25-27; Авв. 2:4; Мк. 9:23, 24; Ів. 3:3-8, 16; 16:8; Рим. 3:21-26; 8:1-4, 14-17; 5:6-10; 10:17; 12:2; 2 Кор. 5:17-21; Гал. 1:4; 3:13, 14, 26; 4:4-7; Єф. 2:4-10; Кол. 1:13, 14; Тит 3:3-7; Євр. 8:7-12; 1 Пет. 1:23; 2:21, 22; 2 Пет. 1:3, 4; Об'яв. 13:8
Зростання у Христі
Прийнявши смерть на хресті, Ісус здобув перемогу над силами зла. Він, Який переміг злих духів під час Свого земного служіння, зруйнував їх владу і зробив неминучою їх остаточну загибель. Перемога Ісуса забезпечує і нам перемогу над цими силами, які все ще прагнуть управляти нами, в той час як ми ходимо перед Ним в мирі, радості і впевненості в любові Божої. Зараз Святий Дух перебуває в нас і наділяє нас силою. В постійної прихильності Ісусу, нашому Спасителю і Господу, ми звільнені від тягаря минулих вчинків. Ми більше не перебуваємо в темряві, страху перед силами зла, невігластві та безцільності, які супроводжували наше колишнє життя. Здобувши цю нову свободу в Христі, ми покликані розвинути свій характер в подобі Його характеру, спілкуючись з Ним щодня в молитві, насичуючись Його Словом, розмірковуючи над Ним і Його Промислом, віддаючи Йому хвалу, збираючись на спільні богослужіння та беручи участь в здійсненні місії Церкви. Ми також покликані наслідувати приклад Христа, здійснюючи співчутливе служіння заради задоволення фізичних, інтелектуальних, соціальних, емоційних і духовних потреб людей. Коли ми віддаємо нашу любов оточуючим і свідчимо про спасіння в Христі, постійна присутність Божа через Духа Святого перетворює кожну хвилину нашого життя і кожну справу в духовний досвід.
1 Пар. 29:11; Пс. 1:1, 2; 22:4; 76:12, 13; Мф. 20:25-28; 25; 1:31-46; Лк. 10:17-20; Ів. 20:21; Рим. 8:38, 39; 2 Кор. 3:17, 18; Гал. 5:22-25; Єф. 5:19, 20; 6:12-18; Флп. 3:7-14; Кол. 1:13, 14; 2:6, 14, 15; 1 Фес. 5:16-18, 23; Євр. 10:25; Як. 1:27; 2 Пет. 2:9; 3:18; 1 Ів. 4:4
Церква
Церква є спільнота віруючих, які визнають Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. Як і народ Божий в старозавітні часи, ми покликані зі світу, ми об’єднуємося для богослужіння, для спілкування, для вивчення Слова Божого, для святкування Вечері Господньої, для служіння всьому людству і для проголошення Благої вісті в усьому світі. Свою духовну владу Церква отримала безпосередньо від Христа, Який є втілене Слово, відкрите в Писанні. Церква – це Божа родина, і члени її, усиновлені Богом, живуть на підставі укладеного з Ним нового завіту. Церква – це тіло Христове, суспільство людей, об’єднаних вірою, і глава цього тіла Сам Христос. Церква – це наречена, заради якої Христос помер, щоб освятити і очистити її. При Його урочистому поверненні вона постане перед Ним як славна Церква, яка зберегла вірність в усі віки, відкуплена Його кров’ю та не має ні плями, ні вади – свята і бездоганна.
Бут. 12:1-3; Вих. 19:3-7; Мф. 16:13-20; 18:18; 28:19, 20; Дії. 2:38-42; 7:38; 1 Кор. 1:2;
Єф. 1:22, 23; 2:19-22; 3:8-11; 5:23-27; Кол. 1:17, 18; 1 Пет. 2:9
Церква Останку та її місія
Вселенська Церква складається з тих, хто істинно вірить в Христа. Але в останні дні, під час загального боговідступництва, Бог покликав Церкву Останку до дотримання заповідей Божих і збереження віри в Ісуса. Церква Останку проголошує настання години суду, сповіщає спасіння через Христа і проповідує наближення Його Другого пришестя.

Ця місія проголошення істини символічно представлена трьома ангелами в 14 розділі книги Об’явлення. За часом ця місія збігається з судом, який відбувається на небесах, і результатом її є покаяння і виправлення людей. Кожен віруючий покликаний особисто брати участь в цьому загальному свідоцтві.
Дан. 7:9-14; Іс. 1:9; 11:11; Єрем. 23:3; Мих. 2:12; 2 Кор. 5:10; 1 Пет. 1:16-19; 4:17; 2 Пет. 3:10-14; Юд. 3, 14; Об'яв. 12:17; 14:6-12; 18:1-4
Єдність в Тілі Христовому
Церква – це єдине Тіло послідовників Христа, покликаних із всякого народу, племені та язика. В Христі ми стаємо новим творінням. Серед нас не повинно бути відмінності незалежно від раси, культури, освіти, національності, статі, соціального і майнового стану. Ми всі рівні в Христі, Який за допомогою єдиного Духа об’єднав нас між собою і привернув до Себе. Ми повинні служити і приймати служіння неупереджено і з чистим серцем.
Завдяки відкриттю, яке нам дав Ісус Христос у Святому Письмі, ми маємо одну і ту ж віру і надію, одне і те ж прагнення служити всьому людству. Джерелом такої єдності є триєдиний Бог, Який прийняв нас як Своїх дітей.
Пс. 132:1; Мф. 28:19, 20; Ів. 17:20-23; Дії. 17:26, 27; Рим. 12:4, 5; 1 Кор. 12:12-14;
2 Кор. 5:16, 17; Гал. 3:27-29; Єф. 2:13-16; 4:3-6, 11-16; Кол. 3:10-15
Хрещення
Хрещення – це Боже повеління, за допомогою якого ми сповідуємо свою віру в смерть і воскресіння Ісуса Христа, а також свідчимо, що ми померли для гріха і тепер прагнемо до оновленого життя. Таким чином, ми визнаємо Христа Господом і Спасителем і стаємо частиною Його народу після прийняття в члени Його Церкви. Хрещення – це символ нашої єдності з Христом, прощення гріхів і прийняття Духа Святого.

Хрещення здійснюється зануренням у воду, і до нього допускаються ті, хто має віру в Ісуса і засвідчив про каяття в гріхах. Хрещенню передують вивчення Святого Писання і прийняття його вчення.
Мф. 28:19, 20; Дії. 2:38; 16:30-33; 22:16; Рим. 6:1-6; Гал. 3:27; Кол. 2:12, 13
Вечеря Господня
Вечеря Господня – це спільне прийняття символів тіла і крові Ісуса як наочне підтвердження віри в Нього, нашого Господа і Спасителя. При здійсненні цього обряду присутній Сам Христос, який спілкується зі Своїм народом і зміцнює його сили. Беручи участь у Вечері, ми з радістю сповіщаємо спокутну смерть Господа і Його повернення у славі. Готуючись до Вечері, віруючі досліджують своє серце, сповідують свої гріхи і каються в них. Перед прийняттям символів відбувається служіння ногоомиття, встановлене нашим Божественним Учителем як символ оновлення, очищення і як вираз готовності служити одне одному в християнському смиренні, а також для того, щоб сприяти об’єднанню сердець в любові. Служіння Вечері відкрито для участі в ньому всіх віруючих християн.
Мф. 26:17-30; Ів. 6:48-63; 13:1-17; 1 Кор. 10:16, 17; 11:23-30; Об'яв. 3:20
Духовні дари та духовне служіння
Впродовж всіх віків Бог наділяв усіх членів Своєї Церкви духовними дарами, які кожен повинен використовувати на благо Церкви і людства. Цими дарами Святий Дух наділяє кожного члена Церкви по Своїй волі. Таким чином, Церква стає здатною виконати дане їй Богом призначення. Відповідно до Писання, до духовних дарів відносяться віра, дар зцілення, дар пророцтва, дар проповіді, учительський дар, дар управління, дар примирення, дар співчуття, дар милосердя та самовідданого служіння ближнім з метою підтримати і підбадьорити їх.

Деякі члени Церкви покликані Богом і наділені дарами Святого Духа, щоб працювати в Церкві як пастори, євангелисти і вчителі. Їх робота особливо необхідна для підготовки членів Церкви до служіння, для досягнення Церквою духовної зрілості і для забезпечення єдності у вірі і пізнанні Бога. Коли члени Церкви використовують ці духовні дари як вірні служителі всілякої Божої благодаті, Церква захищена від руйнівного впливу єретичних вчень, зростає в Бозі та зміцнюється у вірі і любові.
Дії. 6:1-7; Рим. 12:4-8; 1 Кор. 12:7-11, 27, 28; Єф. 4:8, 11-16; 1 Тим. 3:1-13; 1 Пет. 4:10, 11
Дар пророцтва
Святе Писання свідчить, що пророцтво – один з дарів Святого Духа. Цей дар є відмінною ознакою Церкви Остатку, і ми віримо, що він проявився в служінні Еллен Уайт.

Її праці являються пророчим авторитетом і служать для Церкви потіхою, керівництвом, настановою і викриттям. В цих працях також чітко визначено, що Біблія є мірилом для будь-якого вчення і досвіду.
Мф. 26:17-30; Ів. 6:48-63; 13:1-17; 1 Кор. 10:16, 17; 11:23-30; Об'яв. 3:20
Закон Божий
Великі принципи Закону Божого викладені в Десяти Заповідях і явлені в житті Ісуса Христа. В них відображена Божа любов, Його воля і наміри в питаннях поведінки людини і її взаємин з Богом і ближніми. Вони обов’язкові для людей всіх часів. Ці постанови лежать в основі Божого завіту з Його народом. Це вище мірило праведності на суді Божому. Завдяки впливу Духа Святого заповіді призводять до пізнання гріха і пробуджують усвідомлення потреби в Спасителі. Спасіння – це дар благодаті, його неможливо заслужити ділами, але спасенна людина слухняна заповідям. У цій слухняності вдосконалюється християнський характер, і її результатом буде мир з Богом. Вона говорить про любов до Господа і нашу турботу про ближніх. Послух через віру доводить, що Христос має силу перетворити наше життя, і служить справі благовістя.
Вих. 20:1-17; Повт. 28:1-14; Пс. 18:8-15; 39:8, 9; Мф. 5:17-20; 22:36-40; Ів. 14:15; 15:7-10; Рим. 8:3, 4; Єф. 2:8-10; Євр. 8:8-10; 1 Ів. 2:3; 5:3; Об'яв. 12:17; 14:12
Субота
Блаженний Творець після шести днів творіння світу спочивав в сьомий день і встановив суботній спокій для всіх людей як пам’ятник творіння. Четверта заповідь незмінного Закону Божого вимагає дотримання сьомого дня, суботи, як дня спокою, дня особливого поклоніння і служіння відповідно до вчення і прикладу Ісуса Христа – Господа суботи.

Субота – це день радісного спілкування з Богом і один з одним. Це символ нашого спасіння у Христі, знак нашого освячення, нашої вірності та передчуття нашого вічного майбутнього життя в Царстві Божому. Субота – це постійний Божий символ вічного завіту між Ним і Його народом. Радісне проведення цього святого часу від вечора до вечора, від заходу до заходу є урочистий спогад звершеного Богом творіння і викуплення.
Бут. 2:1-3; Вих. 20:8-11; 31:13-17; Лев. 23:32; Повт. 5:12-15; Іс. 56:5, 6; 58:13, 14;
Єз. 20:12, 20; Мф. 12:1-12; Мк. 1:32; Лк. 4:16; Євр. 4:1-11
Смерть і воскресіння
Відплата за гріх – смерть. Але Бог, єдиний, що має безсмертя, дарує вічне життя Своїм викупленим. До дня Другого пришестя смерть для всіх людей – це стан небуття.

Коли ж Христос – Життя наше – з’явиться, то воскреслі та ті, що залишилися живими, праведники відтвореними і прославленими будуть піднесені назустріч своєму Господу. Друге воскресіння, воскресіння нечестивих, відбудеться тисячу років потому.
Йов 19:25-27; Пс. 145:3, 4; Еккл. 9:5, 6, 10; Дан. 12:2, 13; Іс. 25:8; Ів. 5:28, 29; 11:11-14; Рим. 6:23; 16; 1 Кор. 15:51-54; Кол. 3:4; 1 Фес. 4:13-17; 1 Тим. 6:15; Об'яв. 20:1-10
Тисячолітнє Царство та знищення гріха
Тисячолітнє Царство – це проміжний період між першим і другим воскресіннями, коли Христос і Його викуплені святі знаходяться на небі. Протягом цього часу відбувається суд над тими, хто помер, не розкаявшись у своїх гріхах. На землі в цей час не буде жодної живої людини, але буде тільки сатана зі своїми ангелами. Після закінчення цього тисячолітнього періоду Христос зі Своїми святими і Святе Місто зійдуть на землю. Тоді будуть воскрешені і всі нечестиві, які під проводом сатани і його ангелів підуть війною на Боже Місто і зберуться навколо Нього. Але зійде від Бога вогонь, який знищить це воїнство і очистить землю. Таким чином, гріх і грішники назавжди зникнуть з всесвіту.
Єр. 4:23-26; Єз. 28:18, 19; Мал. 4:1; 1 Кор. 6:2, 3; Об'яв. 20; 21:1-5
Нова Земля
На Новій Землі, де пануватиме праведність, Бог влаштує вічну оселю для викуплених. Серед створеної Ним досконалої природи вони будуть вічно жити в радості і любові, зростаючи в пізнанні Бога і Його творіння. Сам Господь буде там жити разом зі Своїм народом, і ніколи вже не буде ні страждань, ні смерті.

Велика боротьба закінчиться, а з її закінченням назавжди зникне гріх. Усе, що існує – жива і нежива природа – буде свідчити, що Бог є любов, і Він буде панувати на віки віків. Амінь.
Іс. 35; 65:17-25; Мф. 5:5; 2 Пет. 3:13; Об'яв. 11:15; 21:1-7; 22:1-5
Довірене управління
Ми – управителі Божі. Він довірив нам мудро розпоряджатися часом і можливостями, здібностями і майном, благословеннями землі і її дарами. Ми відповідальні перед Богом за правильне використання всіх цих дарів. Наше визнання Бога Владикою всього ми висловлюємо у вірному служінні Йому і ближнім, а також в добровільному
Бут. 1:26-28; 2:15; 1 Пар. 29:14; Агг. 1:3-11; Мал. 3:8-12; Мф. 23:23; Рим. 15:26, 27;
1 Кор. 9:9-14; 2 Кор. 8:1-15; 9:7
поверненні десятини і пожертвувань для проголошення Євангелія і для підтримки і зростання Його Церкви. Бог надав нам особливу честь, давши нам право розпоряджатися всім довіреним, щоб виховати нас в любові і привести до перемоги над егоїзмом і жадібністю. Управителі Божі відчувають радість, коли в результаті їх вірності інші люди отримують благословення.
Довірене управління
Ми покликані бути благочестивими людьми, чиї думки, почуття і дії знаходяться у відповідності з біблійними принципами у всіх аспектах особистого та суспільного життя. Щоб дати можливість Святому Духу відтворити в нас характер нашого Господа, ми прагнемо лише до того, що може принести в нашому житті християнську чистоту, здоров’я і радість. Це означає, що наші задоволення і розваги повинні відповідати високим критеріям християнського смаку і краси. Визнаючи наявність особливостей у різних культурах, ми, проте, вважаємо, що наш одяг має бути простим, скромним і охайним, відповідний тим, чия справжня краса полягає не в зовнішніх прикрасах, а в нетлінні лагідного й спокійного духу. Це також означає, що оскільки наші тіла є храмом Святого Духа, ми не повинні нехтувати турботою про них. Нам необхідні фізичні вправи, відпочинок і, по можливості, здорова їжа. Ми повинні утримуватися від нечистої їжі, зазначеної в Писанні. Так як вживання алкогольних напоїв, тютюну, наркотиків і зловживання ліками шкодять нашому організму, нам слід і від цього утримуватися. Нам потрібно прагнути тільки до того, що допоможе нам привести наші думки і все наше єство в послух Христові, Який бажає, щоб ми були здорові, радісні і щасливі.
Бут. 7:2; Вих. 20:15; Лев. 11:1-47; Пс. 105:3; Рим. 12:1, 2; 1 Кор. 6:19, 20; 10:31;
2 Кор. 6:14-7:1; 10:5; Єф. 5:1-21; Флп. 2:4; 4:8; 1 Тим. 2:9, 10; Тит. 2:11, 12; 1 Пет. 3:1-4;
1 Ів. 2:6; 3 Ів. 2
Шлюб та сім'я
Шлюб, спочатку встановлений Богом в Едемі, є, згідно з вченням Христа, довічним союзом чоловіка і жінки для спільного життя і любові. Шлюб повинен укладатися лише між чоловіком і жінкою, які поділяють спільну віру. Укладаючи шлюб, християни покладають на себе зобов’язання не тільки один перед одним, а й перед Богом. Взаємна любов, повага, увага і відповідальність є основою християнських шлюбних відносин, відображаючи любов, святість, близькість і міцність відносин між Христом і Його Церквою. Щодо розлучення Христос сказав: «Хто дружину відпустить свою, крім провини перелюбу, … і хто візьме шлюб з розлученою, той чинить перелюб». Хоча життя деяких сімей може виявитися далеко не ідеальним, чоловік і жінка, що повністю присвячують себе в шлюбі один одному у Христі, можуть досягти тісного єднання в любові, якщо вони довіряються керівництву Духа і повчанням Церкви. Бог благословляє сім’ю і бажає, щоб всі в ній допомагали один одному в досягненні духовної зрілості. Прагнення до згуртованості сім’ї – один з характерних ознак заключної вестки Євангелія. Батьки повинні виховувати дітей в любові і послуху Господу. Своїм словом і особистим прикладом батьки повинні вчити дітей, що Христос – це люблячий, ніжний і турботливий Наставник, який хоче, щоб усі вони стали членами Його Церкви, членами сім’ї Божої, що включає в себе як самотніх, так і сімейних людей.
Бут. 2:18-25; Вих. 20:12; Повт. 6:5-9; Прип. 22:6; Мал. 4:5, 6; Мф. 5:31, 32; 19:3-9, 12;
Мк. 10:11, 12; Ів. 2:1-11; 1 Кор. 7:7, 10, 11; 2 Кор. 6:14; Єф. 5:21-33; 6:1-4
Служіння Христа в небесному святилищі
На небі знаходиться святилище, справжня скинія, що її збудував був Господь, а не людина. Там Христос заради нас звершує Своє заступницьке служіння. Його служіння дає кожному віруючому можливість спасіння через прийняття Його спокутної жертви, яку Він одного разу приніс на хресті за всіх нас. Після Свого вознесіння Він став нашим великим Первосвящеником і почав Своє заступницьке служіння, що символізувалося служінням первосвященика в Святій частині земного святилища. У 1844 році, після закінчення пророчого періоду в 2300 днів, розпочалася друга і остання частина Його спокутного служіння, що символізувалося служінням первосвященика в Святому Святих земного святилища. В цей час на небі розпочався слідчий суд – перша стадія остаточного знищення всіх гріхів, прообразом якої було очищення стародавнього єврейського святилища в День викуплення. У тому старозавітному служінні святилище символічно очищалося кров’ю жертовних тварин, небесне ж святилище очищається досконалою жертвою, якою є кров Ісуса. Мешканці неба завдяки слідчому суду бачать серед померлих на землі тих, хто спочив у Христі і тому гідний брати участь в першому воскресінні. На цьому суді також стає зрозуміло, хто з тих, що ще живуть на землі перебуває у Христі, дотримуючись Божих заповідей, вірячи в Ісуса, покладаючись на Нього в справі спасіння, і хто, отже, гідний життя в Його вічному Царстві. Цей суд підтверджує справедливість Бога, Який спасає тих, хто вірить в Ісуса. Суд проголошує, що ті, хто зберегли вірність Богу, увійдуть до Царства Небесного. Коли ж це служіння Христа завершиться, закінчиться і відведений для людей час випробування перед Другим пришестям.
Бут. 2:18-25; Вих. 20:12; Повт. 6:5-9; Прип. 22:6; Мал. 4:5, 6; Мф. 5:31, 32; 19:3-9, 12;
Мк. 10:11, 12; Ів. 2:1-11; 1 Кор. 7:7, 10, 11; 2 Кор. 6:14; Єф. 5:21-33; 6:1-4
Друге пришестя Христа
Друге пришестя Христа – це блаженне сподівання Церкви і величне завершення справи Божої на землі. Пришестя Спасителя буде буквальним, особистим, видимим і одночасним для всього світу. При Його поверненні праведники, що до цього часу померли, будуть воскрешені і одночасно з живими праведниками будуть прославлені і піднесені на небо. Безбожні ж в цей момент помруть. Майже повне виконання найважливіших пророцтв, що послідовно розкривають історію світу, свідчить про швидке пришестя Христа. Час цієї події не відкрито, і тому ми повинні бути готові до неї в будь-який момент.
Мф. 24; Мк. 13; Лк. 21; Ів. 14:1-3; Дії. 1:9-11; 1 Кор. 15:51-54; 1 Сол. 4:13-18; 5:1-6;
2 Сол. 1:7-10; 2:8; 2 Тим. 3:1-5; Тит. 2:13; Євр. 9:28; Об'яв. 1:7; 14:14-20; 19:11-21